Barn utvisas

”I fall som rör barn ska särskild hänsyn tas till barnets hälsa och utveckling samt vad barnets hälsa och utveckling och vad barnets bästa i övrigt kräver.” 

(ur Utlänningslagen, första kapitlet, paragraf 10)

_______________________________________________________________________

Allt fler ensamkommande barn ska tvångsutvisas från Sverige. Samtidigt ska EU-pengar bidra till effektivare avvisningar av barn till länder som Irak och Afghanistan.

Antalet barn som ska utvisas med tvång har ökat dramatiskt de senaste tre åren. 2010 lämnade Migrationsverket över 64 fall där polis skulle förpassa barn ut ur Sverige. I fjol lämnade Migrationsverket 144 fall av tvångsutvisning av ensamkommande barn till polisen. Av dem genomfördes 34.

Precis som för vuxna som utvisas får avdelningarna på Migrationsverket 4 500 kronor för varje ”avslutat barn-ärende”.

Ulrik Åshuvuds titel på Migrationsverket är processledare inom mottagnings- och återvändandefrågor. Det är han som ska se till att flera barn blir avvisade och utvisade från Sverige.

– När det gäller avvisning och utvisning av barn så måste vi först vara säkra på att det finns ett organiserat mottagande. Det betyder oftast att barns föräldrar är hittade men det kan även gälla nära släktingar eller att det finns ett barnhem i mottagarlandet, säger han.

De flesta av barnen har ut visats eller avvisats till Serbien de senaste åren. Det handlar framför allt om romska barn.

Andra länder som Sverige avvisat ett stort antal barn till är Italien, Danmark, Norge och och Tyskland.

– Vi utgår ifrån att europeiska länder kan ta hand om ensamkommande barn. Vi utvisar dem dit eftersom de där först ansökt om politisk asyl, säger Ulrik Åshuvud.

Mikaela Hagan från Rädda Barnen tror att syftet med projektet Erpum är att avskräcka ensamkommande barn från att komma till Sverige.

– Ingen säger det rakt ut men jag misstänker att det är det egentliga budskapet, säger hon.

De senaste två åren har inte Migrationsverket kunnat utvisa några barn till Afghanistan, men Rädda Barnen oroar sig för att projektet Erpum ska få i gång dessa utvisningar.

Under 2012 kom närmare 3 600 ensamkommande barn till Sverige, en ökning med 35 procent jämfört med året innan. 1 940 av dem kom från Afghanistan.

Ge ensamkommande flyktingbarn det stöd och skydd de har rätt till enligt Barnkonventionen

Mikaela Hagman från Rädda Barnen berättar om den 15-årige pojken från Afghanistan som enligt Dublinförordningen ska utvisas:

  ”Det är nu min tredje vecka som vikarierande sakkunnig i flykting- och integrationsfrågor på Rädda Barnen. De senaste två veckorna har jag följt och bevakat fallet med den 15-årige pojken från Afghanistan som enligt Dublinförordningen ska utvisas till Italien. Detta trots att pojken mått väldigt dåligt och varit inlagd på barn- och ungdomspsykiatrin ett flertal gånger. Bland annat så sydde han i våras ihop sin mun efter att ha berättat sin historia om sexuella övergrepp och andra hemskheter som hänt medan han befunnit sig i Italien. Då var det ingen som lyssnade på honom.

Efter att fallet uppmärksammats i media öppnar Migrationsverket för att titta på fallet igen, men då vägrar gränspolisen i Malmö att lämna tillbaka ärendet och menar att det inte är något konstigt med fallet. Standardförfarande så att säga. Media rasar över den tölpiga gränspolisen i Malmö och visst finns det brister och förbättringsområden vad gäller barnrättsperspektivet hos gränspolisen.

Gränspolisen behöver ha ett barnrättsperspektiv på samma sätt som att Socialtjänsten enligt FN:s konvention om barnets rättigheter ska sätta barnets bästa i främsta rummet och vid alla beslut och åtgärder som berör barn analyserna konsekvenserna för det enskilda barnet. Det är viktigt, men i debatterna kring Alis situation tappar vi lätt bort oss i detaljerna. En juridisk byråkrati förvisso och som uppenbarligen kan få förödande konsekvenser för individen.

Vi behöver ändå lyfta blicken och jag kan inte annat än instämma i Oisin Cantwells krönika i Aftonbladet igår. Svensk flyktingpolitik är faktiskt inte bättre än så här. Det räcker inte med att ändra lagstiftningen för att det ska bli enklare att lämna tillbaka ärenden till Migrationsverket så som Vänsterpartiets talesperson Christina Höj Larsen igår framförde som en viktig åtgärd. Och visst det är viktigt att se till att det finns ett system som möjliggör för det. Nu ska jag inte förminska Vänsterpartiets åtgärdsförslag eftersom de så vitt jag vet är det enda parti som är emot att Dublinförordningen tillämpas på ensamkommande barn.

Men i detta, trots att jag givetvis ömmar för Alis fall och tycker att han ska få sin ansökan prövad i Sverige, finns det något som jag blir väldigt rädd för. Och det är godtyckligheten. Vi har en väldigt restriktiv praxis vad gäller undantag av Dublinförordningen. Det är jättesvårt att få sin ansökan prövad i Sverige oavsett om det i det individuella fallet finns väldigt ömmande omständigheter. Sverige skickar systematiskt barn till Italien trots rapporter om deras bristfälliga mottagande.

Det finns med andra ord betydligt fler BARN som lever i samma situation. Vars situation präglas av ovisshet och förtvivlan därför att de inte vill åka tillbaka till ett land där de farit illa. Många barn vi möter mår mycket dåligt. Det finns barn som skadar sig själva, barn som är inlagda på barn- och ungdomspsykiatrin och barn som avviker och istället blir gömda. Barn i Sverige idag. Är det verkligen ett pris vi vill betala för den flyktingpolitik som förs i Sverige idag. För det är där det i mångt och mycket ligger.

Vi behöver en flyktingpolitik som är human och som sätter barnets rättigheter högst upp på agendan. Där vi inte överför några ensamkommande barn till ett första asylland i Europa. Jag vill se en politik där vi tar emot barn och ger dem det skydd och den asylprövning de har rätt till. Ett system där barn får sin ansökan prövad i Sverige oavsett om man har en god man som orkar och kan överklaga och uppmärksammas i media.  ”

 

____________________________________________________________________

Närmare tusen barn avvisade – bara i år

Aldrig har så många barn och unga avvisats till andra EU-länder som nu.
Hittills i år har 925 barn och unga avvisats, uppger Rapport.
Många skickas till Italien – trots larmrapporter om övergrepp.

Det handlar om barn och unga som kommer till Sverige via ett annat EU-land och därför avvisas enligt Dublinförordningen, som stadgar att asyl ska sökas i det första land den asylsökande anländer till från ett land utanför EU. Av de 925 avvisade barnen i år var 270 ensamkommande, uppger Rapport.Dublinförordningen har kritiserats hårt. Inte minst på grund av de förhållanden som råder i vissa av de länder dit många människor flyr.

Larmrapporter om övergrepp och misär bland flyktingar i bland annat Italien strömmar in. Danmark och Finland har stoppat utvisningar till Italien och EU-parlamentarikern Cecilia Wikström (FP) kräver att Sverige gör detsamma.

​Men ännu har inte Migrationsverket stoppat avvisningarna till Italien. De länder som Sverige skickar tillbaka flest asylsökande till är Italien, följt av Grekland och Polen.

Utvisningen av Naira stoppas

Naira Balayan i Frövi utvisas till Armenien – och förväntas kunna lämna sin treåriga son David i Sverige.

Migrationsverkets beslut: ”Anknytningen till din son är inte att anse som stark.” – David har bara mig, berättar Naira Balayan. Hur ska han påverkas av detta?

Lagen ändrades 2010, så att barn och föräldrar inte ska behöva separera under lång tid och under ovisshet. Ändå sker det!

​Naira Balayan har varit fem år i Sverige. Sonen David är svensk medborgare, hans pappa är svensk, men har nästan ingen kontakt med sonen.​ Hon fick avslag på sin asylansökan, uppmanas istället söka uppehållstillstånd i sitt hemland, med anknytning till barnet som skäl.

Där finns ingen svensk ambassad, så det måste ske i Moskva. Hur lång tid hon måste vara borta går inte att säga. Inte heller om hon är garanterad uppehållstillstånd. Pojken kan under tiden vara på familjehem, föreslår Migrationsverket i sin utredning.

Grundregeln är att uppehållstillstånd ska sökas från hemlandet. Men 2010 skrevs utlänningslagen om, och barnperspektivet betonades. Meningen var att fler familjer skulle beviljas uppehållstillstånd på grund av familjeanknytning när de redan befinner sig i Sverige.

För barnens skull.

​Redan har Migrationsöverdomstolen i två beslut angett en ny praxis. I båda domarna har man vägt in vilka konsekvenser det får för barnen att vara utan sina föräldrar en längre tid. ​Men Migrationsverket gör här en annan bedömning. Så här står det i beslutet:

”Det är en förutsättning att det står klart att anknytningen är stark och att uppehållstillstånd därför skulle beviljas före inresa i Sverige.

Migrationsverket kan konstatera att anknytningen till din son inte är att anse som stark.”

​- Det är paragrafrytteri,  säger hennes advokat Lars Gagnér. Barnets bästa kommer i andra hand helt enkelt.           Det finns inte ens med. Naira kan ta med sig pojken till Armenien, påpekar Migrationsverket.                                           Eller lämna honom till pappan.

I beslutet 23 juli skriver myndigheten att det inte kan ”…innebära särskilt negativa konsekvenser att David skiljs från sin mamma under en begränsad tid…”.

Men David har aldrig bott med sin far.

​Frågan om barnens rättsliga ställning i asylärenden är en komplex fråga. Grundprincipen är att beakta barnets bästa.

Utlänningslagen, första kapitlet, paragraf 10:

”I fall som rör barn ska särskild hänsyn tas till barnets hälsa och utveckling samt vad barnets hälsa och utveckling och vad barnets bästa i övrigt kräver.”

Men i de fall vi hittills studerat förs inga resonemang kring barnens bästa.

​• Fallet Zahra, som utvisas med sitt äldsta barn, fast hon har ännu ett barn i Sverige: Migrationsverket berör inte Zahras barns behov utan nöjer sig med att det ”inte föreligger skäl” att ge henne asyl eller möjlighet att söka uppehållstillstånd i Sverige.

• Fallet Karina, som lurades till Sverige som sexslav och blev gravid med en svensk sexköpare. Hon fick sonen Ravil. I den senaste domen från januari står att ”det har inte framkommit tillräckliga skäl som talar för att Ravil (X) skulle ta skada i sin psykosociala utveckling genom att följa med till hemlandet.”

Karina har ingen i Kazakstan som kan hjälpa henne, och hon behandlas fortfarande för PTSD efter sina upplevelser. Läkaren varnar för riskerna att hon utvecklar psykoser eller tar sitt liv.

​Tillbaka>>