Förbud mot bekämpningsmedel

Regeringen stoppar växtskyddsmedel på bland annat lekplatser och i parker för att skydda hälsa och miljö

För att skydda miljön och människors hälsa, särskilt känsliga grupper som barn och gravida, har regeringen fattat beslut om ett förbud mot användning av växtskyddsmedel på vissa platser. Det gäller bland annat skolgårdar, lekplatser och parker.

Växtskyddsmedel är bekämpningsmedel som används för att skydda växter mot olika former av skadegörare, som insekter och ogräs. Medlen är giftiga och användning kan vara skadlig för både den omgivande miljön och för människors hälsa, inte minst känsliga grupper som barn och gravida. För att minska de risker som är förknippade med växtskyddsmedel har regeringen beslutat om ett användningsförbud på vissa allmänna platser.

– Jag ser detta som ett viktigt steg på vägen mot en giftfri miljö. Genom beslutet skyddar vi känsliga grupper som barn och gravida, samtidigt som vi minskar påverkan på miljön, säger miljö- och klimatminister Per Bolund.

Det nya förbudet gäller användning av växtskyddsmedel på skolgårdar och gårdar till förskolor, lekplatser, i parker, trädgårdar och andra områden som i första hand är avsedda att vara rekreationsområden som allmänheten har tillträde till. Det gäller även på tomtmark för bostadshus, krukväxter i trädgårdar, koloniträdgårdsområden, i växthus som inte används yrkesmässigt samt på växter inomhus, utom i produktionslokaler, lagerlokaler och dylikt.

Det finns en skyldighet för EU:s medlemsstater att se till att användningen av bekämpningsmedel minimeras eller förbjuds i vissa särskilda områden enligt EU:s direktiv för hållbar användning av bekämpningsmedel. Beslutet är ett led i det arbetet.

Kemikalieinspektionen får bevilja undantag för ämnen som endast medför begränsad risk för människors hälsa och miljö. Det kan exempelvis handla om ämnen som enligt EU:s gällande lagstiftning anses ha låg risk.

De nya reglerna börjar gälla 1 oktober 2021.

Faktaruta
Växtskyddsmedel är bekämpningsmedel och används för att skydda växter och odlingar mot ogräs och skadedjur av olika slag. De är ofta hälsofarliga och bör därför hanteras mycket försiktigt. Alla bekämpningsmedel som säljs och används i Sverige ska vara godkända av Kemikalieinspektionen.