Sänkt Moms

I promemorian föreslås att mervärdesskattesatsen för elektroniska publikationer sänks till 6 procent.

Det innebär att skattesatsen ska sänkas på produkter som tillhandahålls på elektronisk väg och som motsvarar böcker, tidningar och tidskrifter samt andra liknande produkter som i dag beskattas med 6 procent. Produkter som helt eller huvudsakligen är ägnade åt reklam eller helt eller huvudsakligen består av rörlig bild eller hörbar musik ska inte omfattas

Förslaget föranleder ändringar i mervärdesskattelagen. Förslaget föreslås träda i kraft den 1 juli 2019.

Källa: Regeringen.se