Utbildningsplikt för nyanlända

Enligt den migrationsöverenskommelse som slöts 2015 mellan regeringen och Moderaterna, Centerpartiet, Liberalerna och Kristdemokraterna ska en utbildningsplikt ses över för personer som kommer till Sverige senare i livet och som inte uppnått grundskolekompetens. Skolverket ges därför i uppdrag att se över den kommunala vuxenutbildningens förmåga att möta behov och förutsättningar hos framför allt nyanlända med kort utbildning.

För att ytterligare stärka nyanländas etablering på arbetsmarknaden krävs att fler nyanlända tar del av utbildning. Arbetsmarknaden utvecklas fortsatt mycket starkt och efterfrågan på arbetskraft är god. För den som saknar de kunskaper som krävs är det dock ändå svårt att komma i arbete. Att fler i behov av utbildning tar del av det är nödvändigt för att förbättra matchningen på arbetsmarknaden.

Nyanlända ska inom ramen för etableringen skaffa sig de kunskaper som krävs för att matchas till arbete, eller för att kunna tillgodogöra sig arbetsmarknadspolitiska insatser alternativt delta i fortsatta studier.
– Kortutbildade nyanlända måste rustas med utbildning för att komma in på arbetsmarknaden. Det är allvarligt att så få gör det idag. Det är detta vi vill ändra på, säger Ylva Johansson, arbetsmarknads- och etableringsminister.

– Att ställa krav på den som kommer till Sverige att göra sig anställningsbar ger fler en chans att få det första jobbet. Därför behövs en utbildningsplikt som ger nyanlända med låg utbildning vissa grundläggande kunskaper, säger Elisabeth Svantesson (M) arbetsmarknadspolitisk talesperson.

Läs mer>>