Utbildningsplikten

I samband med det nya etableringsprogrammet har regeringen infört en utbildningsplikt. Utbildningsplikten innebär att alla nyanlända som tar del av insatser inom etableringsprogrammet, och som bedöms vara i behov av utbildning för att komma i arbete, kan anvisas att söka och ta del av utbildning, annars kan ersättningen dras in. En nyanländ som har kort utbildning, och som därför inte bedöms kunna komma i arbete under tiden i etableringsprogrammet, ska i huvudsak ägna sig åt utbildning. Syftet med utbildningsplikten är att stärka nyanländas etablering, men också att förbättra matchningen på arbetsmarknaden.

Förra året tog sfi emot drygt 163 000 elever. Alla huvudmän har inte samma resurser och erfarenheter, därför kan sfi-utbildningen skilja sig åt i de olika kommunerna. Det kan exempelvis handla om tillgången till olika former av stöd och individanpassning som kan hjälpa eleverna att nå målet med utbildningen.

För att se om sfi-utbildningen behöver förändras har regeringen nu tillsatt en utredning.