Åldersdiskriminering

Att diskriminera någon innebär att man på ett negativt sätt särbehandlar någon på grund av personens kön, etniska bakgrund, sexuella läggning eller religionsåskådning.

Från och med 2009 gäller också ålder. I arbetslivet räknas också negativ särbehandling av föräldralediga som diskriminering och är precis som de andra formerna förbjudna enligt lag.

Vanligt med åldersdiskriminering vid rekrytering

Både yngre och äldre upplever att det förekommer åldersdiskriminering när de söker jobb. Arbetsgivare har förutfattade meningar om hur man är vid en viss ålder och låter det påverka rekryteringen.

Det är DO som tagit fram en rapport hur det ser ut med åldersdiskrimineringen i det svenska arbetslivet. Man använde sig av fokusgrupper med sammanlagt 23 personer i åldrarna 22-61 år. De kom från olika typer av arbetsplatser. Fjorton var kvinnor och nio var män.

Enligt studien verkar det finnas en uppfattning om hur personer i en viss ålder förväntas vara. Dessa förväntningar ligger sedan till grund för hur arbetsuppgifter fördelas av arbetsgivarna. Yngre personer får oftare ansvara för försäljning och kundkontakter medan de äldre får arbeta med någon inom organisationen.

Det finns också en slags ”kronologisk ålder” som handlar om att arbetsgivare har en uppfattning om hur lännge en person kan tänkas stanna på ett jobb. Man förväntar sig att yngre stannar längre, vilket gör att man inte satsar på kompetensutveckling av äldre.

Dock är det inte en sann bild som arbetsgivarna använder för att fatta sina beslut.

Enligt SCB var 80 procent av de som bytte jobb under 2007 och 2008 mellan 20 och 49 år.

Bara sex procent var 60 år eller äldre.

Under 2010 kom 214 anmälningar om åldersdiskriminering i arbetslivet in till DO.

Männen stod för cirka 60 procent av dem och de allra flesta handlade om diskriminering på grund av hög ålder.

Den första domen från AD om åldersdiskriminering kom hösten 2010. Den handlade om en 62-åring kvinna som inte kom med i rekryteringen av jobbcoacher hos Arbetsförmedlingen.

AD ansåg att Arbetsförmedlingen hade åldersdiskriminerat kvinnan och fick betala 75 000 kronor i skadestånd.

Tillbaka>>

 

alla