Förbud mot repressalier

Skyddet för visellblåsare stärks

Regeringen har fattat beslut om en lagrådsremiss om genomförandet av EU:s visselblåsardirektiv. Förslaget innebär att skyddet för den som larmar om missförhållanden på sin arbetsplats förstärks ytterligare.
– Man ska inte behöva vara rädd att bli uppsagd eller hamna i frysboxen för att man slår larm om missförhållanden på sin arbetsplats. Vi ska inte ha tysta arbetsplatser där problem sopas under mattan, säger arbetsmarknadsminister Eva Nordmark.
I lagrådsremissen föreslår regeringen en ny lag om rapportering av missförhållanden som gäller i all privat och offentlig verksamhet och som ersätter dagens visselblåsarlag. Krav på rapporteringskanaler för att visselblåsa Det ska bli tydligare för den enskilde hur man går till väga för att visselblåsa, både internt och externt. 
Regeringen föreslår därför att det införs kanaler för rapportering av missförhållanden. Verksamheter med minst 50 arbetstagare ska bli skyldiga att införa interna rapporteringskanaler så att arbetstagare kan slå larm. Man ska även kunna visselblåsa inom ett visst område till en myndighet genom särskilda kanaler. Därför kommer det att införas externa rapporteringskanaler hos myndigheter som utses av regeringen. Fler ska omfattas av skyddet för visselblåsare Fler ska omfattas av skyddet för visselblåsare.
Regeringen föreslår att inte bara anställda ska omfattas, utan även arbetssökande, egenföretagare, volontärer, praktikanter, personer som ingår i ett företags förvaltnings- och ledningsorgan och aktieägare som är verksamma i bolaget.
Lagen föreslås träda i kraft den 17 december 2021.

Den som vill påtala eller anmäla diskriminering ska kunna göra det utan att behöva oroa sig för negativa konsekvenser. Därför innehåller diskrimineringslagen ett så kallat repressalieförbud, som skyddar den som påtalat eller anmält diskriminering från att bli bestraffad.

Vad är repressalier?

Repressalier innebär att någon blir utsatt för någon form av bestraffning eller dålig behandling, som en reaktion på att hen har påtalat eller anmält diskriminering.

Exempel på repressalier är handlingar eller uttalanden som medför skada eller obehag för någon som anmält eller påtalat diskriminering. Det kan också vara handlingar som försämrar hens villkor eller förhållanden till exempel på arbetsplatsen eller utbildningen. Ytterligare ett exempel är passivitet, till exempel att den som blivit anmäld inte sätter stopp för pågående trakasserier.

Förbudet mot repressalier gäller inom samma områden som förbudet mot diskriminering, till exempel på arbetsplatsen, i skolan, på sjukhuset och på banken.

Förbudet mot repressalier gäller vid olika situationer

Skyddet mot repressalier gäller den som

 • anmält diskriminering
 • har påtalat att någon bryter mot diskrimineringslagen
 • har medverkat i en utredning om diskriminering
 • avvisat eller fogat sig (gått med på mot sin vilja) i trakasserier eller sexuella trakasserier.

Att påtala att en aktör bryter mot diskrimineringslagen betyder till exempel att man träder fram och berättar om något man sett eller hört på sin arbetsplats, i skolan eller inom andra samhällsområden.

 

Repressalieförbudet inom olika områden

I arbetslivet

Repressalieförbudet innebär att du som arbetsgivare inte får bestraffa:

 • Den som har anmält eller påtalat att arbetsgivaren har brutit mot diskrimineringslagen. En anmälan eller ett påtalande kan till exempel handla om att arbetsgivaren har utsatt arbetstagaren för någon form av diskriminering eller att arbetsgivaren inte har utrett och åtgärdat påstådda trakasserier eller sexuella trakasserier på arbetsplatsen.
 • Den som medverkar i en utredning – det vill säga den som för sin egen eller någon annans räkning lämnar uppgifter, till exempelvis till Diskrimineringsombudsmannen, under en utredning av ett ärende.
 • Den som avvisar eller fogar sig i arbetsgivarens trakasserier eller sexuella trakasserier. Att foga sig kan vara att gå med på något mot sin vilja. Även arbetstagare som inte vågat eller kunnat motsätta sig en arbetsgivares trakasserier eller sexuella trakasserier omfattas alltså av skyddet

Exempel på repressalier

Repressalier inom arbetslivet kan till exempel vara om arbetstagaren

 • får en orimlig arbetsbörda
 • blir fråntagen sina uppgifter
 • blir lovad en förmån som sedan dras in
 • tilldelas sysslor som inte motsvarar kompetensnivån
 • behandlas hotfullt eller kränkande.

Skyddet mot repressalier gäller

 • anställda
 • den som frågar efter arbete eller söker ett arbete
 • den som söker eller gör praktik
 • den som hyrs in eller lånas in för att arbeta.

Inom utbildningsområdet

 

Personal, till exempel på en högskola eller skola får inte utsätta en student eller elev för straff eller annan negativ behandling på grund av att eleven eller studenten har anmält skolan för diskriminering. Det gäller även när någon medverkar som till exempel vittne i en utredning som rör diskriminering, trakasserier eller påtalar att diskriminering har förekommit.

Inom utbildningsområdet kan repressalier till exempel vara

 • sämre betyg
 • trakasserier under en lektion eller föreläsning
 • hot om våld
 • annan ogynnsam behandling.

Inom samhällsområden

 

Andra områden som täcks av förbudet är exempelvis sjukvård, värnplikt, bemötande av person anställd inom offentlig verksamhet och området varor och tjänster.

Repressalier inom andra samhällsområden kan till exempel

 • Att bli portförbjuden från en affär eller restaurang som hen har anmält
 • Att en hyresvärd trakasserar den hyresgäst som har påtalat diskriminering.
 • Att socialtjänsten inte vill ta emot en person som har gjort en anmälan