Våld

Våld är varje handling riktad mot en annan person, som genom att denna handling skadar, smärtar, skrämmer eller kränker, får denna person att göra något mot sin vilja eller avstå från att göra något som den vill.  Våld i nära relationer innefattar allt våld som kan inträffa inom familjen, av någon man står i beroendeställning till eller av någon man har eller har haft en nära relation till. Det omfattar mäns våld mot kvinnor, våld mot partner, våld mot barn, hot och våld mellan olika familjemedlemmar, exempelvis våld mot äldre eller föräldrar och mellan syskon.

Våld mot kvinnor i nära relationer

Våld mot kvinnor i nära relationer är ett stort samhällsproblem. År 2012 anmäldes 28 400 fall av misshandel mot kvinnor över 18 år (BRÅ´s siffror för antalet anmälningar 2012) och sexualbrotten mot kvinnor ökar alltjämt. Dock är mörkertalen stora då benägenheten att anmäla inte är stor, detta p.g.a. rädsla för ytterligare hot och våld.

Våld mot kvinnor sker till stor del i hemmet och utövas av en partner som kvinnan har eller har haft en nära relation till eller av en annan närstående. Det är även vanligt att kvinnor utsätts för våld och hot av en bekant som inte är närstående, t.ex. en arbetskollega, lärare eller patient. När kvinnan har en nära relation till våldsutövaren antar våldet djupare dimensioner. Detta är också en orsak till att det kan vara svårt att lämna en våldsam relation. Våld mot kvinnor förekommer inom alla yrkesgrupper och samhällsklasser och är ett av de största hoten mot kvinnors liv och hälsa.

Misshandel och sexuellt våld förekommer i heterosexuella relationer såväl som i homo- och bisexuella relationer. Drygt 80 % av dem som anmäls för misshandel mot kvinnor är män.

Finns det barn i familjen är de också brottsoffer, de upplever våldet i lika stor utsträckning som de vuxna parterna. Barnen ser våldet, hör våldet, känner mammans rädsla och ser den materiella förstörelsen och ibland blir de själva också fysiskt utsatta för våldet.

Våldet har olika ansikte

Fysiskt våld –  slag, sparkar, örfilar, att dra i håret mm.

Psykiskt våld – kontroll, svartsjuka, hot om våld

Verbalt våld –  hot, kränkningar

Sexuellt våld – våldtäkt, sexuella kränkningar

Ekonomiskt våld –  kontroll över dina pengar, tar lån/abonnemang i ditt namn

Materiellt våld –  förstörelse av tillhörigheter som betyder något för dig

Våld mot djur –  slag, sparkar eller att vägra ge mat till husdjur

Normaliseringsprocessen

Våldets normalisering brukar beskrivas som en process där den våldsamma partnerns makt och kontroll gradvis växer fram tills detta våld blir en normal del av vardagen.

I relationens början är partnern ofta mycket kärleksfull och uppvaktande och charmerande. Efter en tid börjar dock partnerns omsorg och uppvaktning av kvinnan gradvis övergå till kontroll av henne.

Vanligt är att partnern är mycket svartsjuk på vänner och familj som tar kvinnans uppmärksamhet och tid, detta leder till att kvinnan ofta blir mer och mer isolerad från sitt sociala liv och slutar att umgås med vänner och familj för att undvika partnerns vrede. Det händer ofta att partnern kritiserar kvinnan och det hon gör, detta kan gälla allt från vilka kläder hon tar på sig till hur hon kör bil etc.

Dessa konstanta kränkningar bidrar i sin tur till en psykisk nedbrytning och kvinnans självförtroende och livslust reduceras och utplånas till slut.

Det är vanligt att det första slaget kommer i detta skede. Övergreppen normaliseras successivt genom upprepat våld (både fysiskt och/eller psykiskt) och isolering från omvärlden.

Ofta utövar partnern våldet i en slags växelverkan med ömhet och ångerfullhet och värme. Efter en misshandel kan partnern vara mycket ångerfull och lova att det aldrig ska hända igen, denne växelverkan mellan våld och värme gör det mycket svårt för kvinnan att veta vad hon kan lita på. Dessa olika faktorer i kombination med den nära relationen mellan kvinnan och förövaren bidrar till att kvinnan successivt flyttar sina gränser för vad som är acceptabelt i ett förhållande.

När kvinnan väljer att berätta om övergreppen har de ofta pågått under en lång tid.


Utlandet

Nunnor har utsatts för sexuella övergrepp

Källa CNN

Påve Franciskus erkänner för första gången att sexuella övergrepp mot nunnor förekommit inom katolska kyrkan.

På en presskonferens på det flygplan som flög honom tillbaka till Rom efter ett besök i Förenade Arabemiraten sa han att det har varit präster och även biskopar som har gjort det och att det fortfarande kan pågå.

Han säger att Vatikanen har stängt av medlemmar av prästerskapet och upplöst en nunneorden på grund av övergreppen.

Tidigare har det mest varit anklagelser om övergrepp mot barn som omgett katolska kyrkan men även nunnor, däribland indiska, har på senare tid tagit bladet från munnen.

Tingsrätten dömer för våldtäkt som skett i Frankrike

Källa: [2019-01-23] Göteborgs tingsrätt

Under vissa förutsättningar kan en svensk medborgare dömas för brott som skett utomlands.

Tingsrätten har i dag dömt en svensk medborgare för våldtäkt som ägt rum i Frankrike. Genom filmer, chattkonversationer och annan skriftlig dokumentation har tingsrätten kommit fram till att gärningen är bevisad.

Tingsrätten har bedömt att straffet motsvarar fängelse i två år och åtta månader.

Eftersom den tilltalade nyligen dömts för annan brottslighet till ett längre fängelsestraff har tingsrätten tagit hänsyn till den regel som gäller för sådana situationer och bestämt fängelsestraffet till ett år och fyra månader.

Tingsrätten har också bestämt att den tilltalade fortfarande ska vara häktad.

År 2015 blev året då Kina till slut fick en rikstäckande lag som förbjuder våld i nära relationer. Men våld mellan samkönade par och sexuellt våld är inte omfattade av lagen.

Den banbrytande lagstiftningen är ett resultat av flera decenniers arbete och omfattar både gifta och samboende par och de som bor i fosterfamiljer och börjar gälla från och med 1 mars,rapporterar den statliga nyhetsbyrån Xinhua, vilket CNN skrivit om. I lagtexten definieras våld i nära relationer för första gången och både psykiska övergrepp och fysiskt våld inkluderas.Däremot inkluderar lagen inte samkönade par, nämner inte heller sexuellt våld och har fått kritik för att det finns så många luckor. En stor offentlig debatt om våld i nära relationer utlöstes i och med en uppmärksammad skilsmässa där en kvinna la upp bilder på sitt blåslagna ansikte på sociala medier och anklagade sin man för att ha slagit henne. Hennes man kritiserade henne då för att ha brutit mot kinesisk tradition genom att prata om privata angelägenheter offentligt och polisen sa att inget brott hade begåtts.   All China Women’s Federation uppskattar att var fjärde giftkvinna i Kina har utsatts för våld i hemmet. Deng Xiuxin, medlem i Nationella folkkongressens stående kommitté, säger till China Daily att lagen var ett bra drag, men kan vara svårt att genomföra i praktiken. – Vi behöver klargöra ansvarsområdena för olika departement och investera pengar och personalresurser, som socialarbetare, säger hon.


Våld

Här kan du som är, eller har varit, utsatt för våld i en nära relation få stöd för att ta dig ur din situation. Du ska inte vara rädd för att inte bli trodd eller skämmas. Du bestämmer över ditt eget liv!   Läs mer>>

Våld mot män

Allt fler män i Göteborg anmäler att de har misshandlats av den kvinna de lever med.

Kanske är det ett tabu som håller på att rivas. För att män anmäler när deras fruar eller sambo slår dem blir allt vanligare i Göteborg. Hittills i år har polisen fått in 301misshandelsanmälningar från män i och omkring Göteborg. Det är60 fler än på hela förra året.

Sedan2011 har antalet anmälningar om misshandel i nära relation i Stor Göteborg, där gärningsmannen är kvinna och offret en man fördubblats.

-Om anmälningarna ökar indikerar det att män inte drar sig lika mycket för att anmäla som tidigare, säger Claes Ekenstam, docent i idéhistoria som forskat kring män som offer för våld.

-Det är traditionellt inbyggt i den manliga identiteten att ”man får inte stryk av en kvinna.

Claes Ekenstam tycker att det är bra att fler män anmäler.

-Jag tycker att det är positivt om man inte accepterar att bli utsatt för våld, vem man än är.

Faktaanmälningar misshandel av man över 18 år, inomhus, där förövare när kvinna i nära relation

2011:153

2012:241

2013(tom 1 dec): 301

Slagna män

Det är kvinnorna som är offret när våldet sker inom familjen. Det är åtminstone den bild vi är vana vid. Men en ny omfattande studie visar att det motsatta är minst lika vanligt. Mansjouren: ”Skönt om bilden nyanseras.”

Våldet mot män

• Lika ofta. Studierna visar att män är utsatta för relationsvåld minst lika ofta som kvinnor, men samtidigt är kvinnor oftare utsatta förgrövre våld.

•Örfilar. Männen rapporterar i högre grad att de utsatts för kastade föremål, knuffar och örfilar. Kvinnorna uppger oftare än männen att de ut satts för stryptag, knytnävsslag eller att bli upptryckta mot väggen.

• Ångest.Fler kvinnor än män rapporterar att våld i relationen gjort att de drabbats av depression, ångest eller sömnproblem.

 

Källa: Men’s and women’s exposure and perpetration of partner violence: an epidemiological study from Sweden

Enligt statistiken över anmälda brott är bara en av fem personer som misshandlats i nära relationer män.

Menen enkätstudie från Sahlgrenska akademien i Göteborg, där 1 400 heterosexuella män och kvinnor deltagit, visar en annan bild. 8 procent av kvinnorna svarade att de blivit utsatta för fysiskt våld,medan motsvarande siffra för män var 8 till 11 procent.

Enkätstudien har kompletterats med intervjuer, där de drabbade har fått utveckla bland annat hur de påverkats av våldet.

– Den visar att det finns män som är rejält utsatta, även för systematiskt våld och som väljer att inte försvara sig. Många män har svårt att slå tillbaka för att det är större risk att man ska tro på vad hon säger, säger studiens författare Gunilla Krantz, professor vid avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa vid Sahlgrenska akademin.

Samtidigt är våldet mot kvinnor oftast grövre och får mer drastiska konsekvenser. Medan kvinnor tvingas att söka skyddat boende upp ger många av de våldsutsatta männen att de tar sin tillflykt till jobbet.

Både kvinnor och män i studien uppgav att de drabbats av depression och ångest på grund av det fysiska våldet. Självmordstankar förekommer enligt studien både bland våldsutsatta män och kvinnor, men bland männen enbart vid psykiskt våld.

Gunilla Krantz tror att forskningsresultaten kan vara en effekt av att samhället är på väg att bli mer jämställt.

– Siffror från Brå visar att våldsamheten bland unga kvinnor ökat. Det är något som kommer allteftersom vi får en ökad jämställdhet.

Män som utsätts för våld i nära relationer kan vända sig till Mansjouren i sitt län.

Fredrik Sörebo på Mansjouren i Stockholmslän välkomnar den nya studien om mäns utsatthet.

– Det är skönt om den mediala bilden börjar luckras upp lite.

– Det är lätt att tro att mäns våld mot kvinnor är det enda som sker, säger han.

Fler män anmäler våldtäkt

Det blir vanligare att män anmäler att de utsatts för våldtäkt. Men att som man bli våldtagen är fortfarande förknippat med skam.

Antalet polisanmälningar om våldtäkter där män varit offer strömmar intill polisen. Under det gångna året anmälde 132 vuxna män att de utsatts för övergrepp, en siffra som ökat med 23 procent jämfört med året innan, visar statistik från Brottsförebyggande rådet.

–Vi har forskning som visar att de som våldtar oftast är heterosexuella män. För förövarna handlar detta inte om sexualitet utan om makt, säger Hans Knutagård, universitetslektor i socialt arbete som bland annat forskar om våldtagna män.

Att fler män anmäler övergrepp kan vara ett resultat av att frågan belysts i medier, det menar både Knutagård och organisationer som RFSL och RFSU . Men trots att fler män vågar anmäla är mörkertalet kring övergreppen stort.– De ringer till oss för att prata av sig, men att gå till polisen? Nej, det skäms de för, säger Jane Eriksson, ordförande för föreningen HOPP i Katrineholm som arbetar mot sexuella övergrepp.

Knutagård håller med om att känslan av skam är det som hindrar de våldtagna männen från att polisanmäla det de varit med om.– Offret kan bland annat uppleva att han ”gjorts till homosexuell” genomvåldtäkten och han vill inte att detta kommer ut, säger han.

Prästen, författaren och hbt- aktivisten Lars Gårdfeldt utsattes för en våldtäkt när han var i 20-års åldern.

– Jag sökte inte hjälp. Jag kunde inte förstå att jag blivit våldtagen, det var något som drabbade kvinnor, säger han.

Och den reaktionen är inte unik. I dag kommer Gårdfeldt i kontakt med många män som berättar om likartade upplevelser. De kan inte sätta ord på det, de känner sig skyldiga och de förstår ofta inte att det är en våldtäkt de utsatts för.– Många av de här berättelserna är lika, det handlar om så kallade date- rapes där offret kände gärningsmannen, säger Gårdfeldt.

Majoriteten av våldtäkterna som polisanmäls har skett inomhus.

Tre polisanmälda fall

Uddevalla. En man i 30-års åldern anmälde att han våldtagits inne på en krog i Uddevalla. Enligt polisanmälan ska offret blivit uppvaktad av en annan man på dansgolvet och senare lockats till toaletten där övergreppet skedde. Ärendet utreds av länskriminalen.

Tvingade sig in i hemmet

Helsingborg. Offret kidnappades från centrala Helsingborg av de tre unga männen som tvingade in honom i sin bil. 19-åringen rånades och våldtogs i sitt hem. Den 20-årige mannen som våldtog offret, medan de andra två såg på, dömdes till två års fängelse.

Drog sin i ett buskage

Stockholm. En 20-årig man våldtogs under knivhot vid en tunnelbanehållplats. Offret ska ha satt sig ner på en parkbänk för att vila när en okänd man i 30–40-års åldern kommit fram och börjat småprata. Det hela slutade med att 20-åringen drogs in i ett buskage och våldtogs.

Var observant!

 

De som utövar våld mot sin partner följer många gånger ett mönster och ofta finns det varningssignaler, ta dessa på allvar. Det finns hjälp att få.

Brukar din partner:

Klaga ofta på dig och det du gör?

Tala nedvärderande om dig, din familj och dina vänner?

Ringa dig och ständigt övervakar var du är och vem du träffar?

Kontrollerar dig på jobbet, i skolan och när du är med dina vänner?

Vara svartsjuk på dina vänner och din familj?

Anklaga dig för otrohet?

Kränka dig sexuellt och/eller tjata sig till sex?

Vara våldsam, Knuffa, slå eller hota använda våld mot dig, dina barn eller husdjur?

Slå sönder saker?

Skylla sin våldsamhet och sina utbrott på dig? ”Om inte du provocerat mig skulle jag inte ha gjort så”


Vad säger lagen

Att hota någon, eller använda fysiskt eller sexuellt våld är förbjudet. Det är aldrig den som blir utsatts fel. Ansvaret ligger alltid hos den som slår.

Skärpt lagstiftning för kvinnofrid

Under 1990- och 2000-talen har svensk lagstiftning genomgått flera stora förändringar i syfte att förstärka skyddet för kvinnor som utsätts för våld, sexuella övergrepp, människohandel och våld i hederns namn, samt för barn som bevittnar våld. Sexualbrottslagstiftningen har gjorts könsneutral och utvidgats så att flera kränkande handlingar idag omfattas av våldtäktsbrottet. I socialtjänstlagen har kommunernas ansvar förtydligats, och regler om sekretess, kontaktförbud, och målsägandebiträde har reviderats.

Redan från 1982 blev misshandel ett brott som faller under allmänt åtal, det betyder att vem som helst som bevittnat eller känner till ett brott, kan anmäla det. Det är alltså inte den som blivit utsatt som måste anmäla.

En annan viktig reform var kvinnofridsreformen 1998 då brottet grov kvinnofridskränkning infördes i brottsbalken, och socialtjänstlagen skärptes angående mäns våld mot kvinnor. Året därefter kriminaliserades sexköp.  Nationellt centrum för Kvinnofrid har en kunskapsbank med länkar till de mest relevanta lagarna på området.


Information om hot och våld

Information från Brottsoffermyndigheten

Utförlig information på 12 olika språk: brottsoffermyndigheten.se

Information från Brottsofferjouren
På olika språk: boj.se

Information från Polisen
På olika språk: polisen.se/komtilloss/

Information om Kvinnofridslinjen
På olika språk: kvinnofridslinjen.se/

Information från Terrafem – nätverk för kvinnors rätt mot mäns våld
På olika språk: terrafem.org

Information från Elektra
På olika språk: elektra.fryshuset.se/

Avskaffad preskription för våldtäkt

Till dig som våldtog min dotter

Hej du.

Just nu sitter du förmodligen i lägenheten med rumskompisarna och flinar. För det där som hände för två månader sedan, i leran bakom ett skjul vid en tågstation, är väl glömt. Sannolikt har du lyckats med konststycket att förklara för både föräldrar, vänner, arbetsgivare och flickvän varför du var försvunnen i två dygn när polisen hämtade dig tidigt på morgonen och inte släppte dig förrän kvällen därpå? Och visst är det korkat, alltihop? Kom igen, hon tyckte ju att det var kul, min dotter, den dumma subban. Det är solklart för oss alla, grabben. Du har intelligens av raketingenjörs rang. Eller inte. I veckan jobbade du säkert som vanligt, hos en arbetsgivare som ännu inte vet vem du verkligen är. Förmodligen sitter du i lägenheten med rumskompisarna, och flinar. För kom igen, det var ju kul. Hon ville ju, fast hon hade sagt motsatsen. Man vet ju hur brudar är. Dumma i huvet. I kväll cyklade du förbi vårt hus. Är det jag som är paranoid eller var det så? Ditt ansikte har bränt sig in på min näthinna, så om det inte var du, var det din tvilling. Vi vill vara ifred efter det som hänt. Och du kan vara lugn. Jag tänker naturligtvis inte göra dig illa, så länge du håller dig borta. Jag har inga planer på att sitta i fängelse för något som en retarderad jävel har gjort. Men jag tror på karma. Och där ser det just nu riktigt illa ut för dig. Men det är väl skit man får ta för en kul påsättning, eller hur?

Egentligen skulle jag vilja sitta öga mot öga med dig just nu. Försöka förklara att det värsta du gjort är att du slitit en del av min dotters hjärta och – tro – ur henne. Hon var den som alltid älskade människor. Hon var den som trodde gott om de flesta. Hon var den som alltid hade plåster i väskan för den händelse att någon skulle göra sig illa. Hon var den som alltid sprang fram och frågade hur det gick, om någon snubblade. Hon var den som tröstade gråtande barn, flyttade sniglar för att ingen skulle trampa på dem, som hjälpte gamla tanter över gatan. Nu är hon den som tappat leendet och en stor del av tron. Det är hon som förlorar sin arbetsinkomst när hon går på undersökningar och oändliga förhör. Det är hon som har blivit blockerad som blodgivare, på grund av dig. Det är hon som tvingas äta lugnande och antidepressiva och inte kan sova, hon som umgås med konstiga tankar dygnet runt.

Du förstår inte vad du har gjort, din dumme jävel. För dig var den där stunden en seger, slutet på en kul kväll. Med våld förstörde du en annan människa för livet, fysiskt och psykiskt. Och du förstår inte. För att du är för dum. Därför kommer jag att påminna dig. Det gör inte ont. Men sedan kommer karma. Och karma gör ont. Stelnade flinet nu, eller fattar du fortfarande ingenting? Dag Öhrlund


Män måste ta ansvar

En stor majoritet av alla som anmäls för våldtäkt är män. Trots det tycker många män att det är viktigare att påpeka att ”inte alla män” våldtar än att ta itu med grundproblemet – våldtäktskulturen i samhället, skriver Jakob Adolfsson.

Fler än nio av tio av alla som anmälts för våldtäkt är män. I genomsnitt misshandlas 16 kvinnor per år till döds i Sverige. Var tredje vecka dödas en kvinna av sin partner i Sverige. Statistiken från Roks och SCB talar sitt tydliga språk, men sanningen är att en inte behöver läsa undersökningar för att få en bild av hatet emot kvinnor.

Det räcker med att följa sociala medier. Om en läser vad som skrevs efter att Christy Mack misshandlades på gränsen till döds av sin tidigare pojkvän 2014 är det enorma mängder kommentarer om att hon förtjänade det, till stor del på grund av hennes yrke som porrskådespelare. Detsamma gäller för Zara Larsson, som dagligen får kommentarer om att hon bör våldtas för sina åsikter. Detta är två exempel på väldigt omtalade personer, men det är bara en liten del av vad som faktiskt definierar våldtäktskultur.

Våldet och diskrimineringen av kvinnor är ett problem som främst tas upp av kvinnor. Detta bemöts oftast med näthat, framför allt från män. I många fall kommer kommentaren på grund av att någon känner sig kränkt över att en kvinna just har talat om män i grupp. ”Inte alla män.”

Många känner sig hopbuntade med våldtäktsmän och anser att en våldtäktsman är en person som redan står utanför samhället, men på så vis förblir begreppet våldtäktsman väldig snävt. Flera har tidigare försökt att omdefiniera ordet, bland annat genom att ta upp norsk lagstiftning, som är bredare än den svenska när det gäller vad som utgör en våldtäkt.

Alla känner ett offer, men ingen känner en gärningsman, för det är ju sådana som Hagamannen. Inte kollegan, brodern eller kompisen.

Enligt Brå är 56 procent gärningsmännen okända för brottsoffret,vilket betyder att det nästan lika ofta är någon som offret känner sedan tidigare. Med andra ord, i nästan hälften av alla övergrepp är det inte en Hagaman, utan en helt vanlig person. En bror, en kompis eller en kollega.

Män i grupp behöver ta diskussionen kring vad män omkring oss gör och faktiskt ta itu med det. Till exempel när kollegan i fikarummet fäller en kommentar över gränsen för det acceptabla.

Män äger problemet kring våld mot kvinnor, ändå tvingas kvinnor i sociala medier ta itu med det. Kvinnor får redan leva med konsekvenserna av våldtäktskulturen genom att utsättas för sexuellt våld, genom att förlöjligas vid anmälningar, och genom att gå miste om rättvisa. De ska inte även behöva utstå hot på daglig basis när de försöker göra sin röst hörd.

Rädslan för att bli hopbuntad med gärningsmän behöver försvinna, för den är inget emot rädslan som många kvinnor i Sverige och världen känner inför att bli utsatta för våldtäkt.

Det är dags för män i grupp att fatta att kvinnor som grupp inte har ansvaret för att lösa problemen de får utstå.

Jakob Adolfsson

 


Tio procent av brotten klaras upp

Lades ner

I åtta av fallen lades utredningarna ner för att brott inte kunde styrkas. I ett fall var den misstänkte gärningsmannen under 15 år.

Misstänkta

Mellan 2008 och 2011 delgavs 62 personer i Sverige misstanke om brott. Av dessa var sex stycken kvinnor.

Klaras upp

Personuppklarningsprocenten för våldtäkter mot män var under 2011

10 procent, exakt samma som för våldtäkter mot kvinnor.